Reklamačný poriadok

Spoločnosť PC-CENTRUM s.r.o, so sídlom Mostová 2133, 034 01 Ružomberok, IČO:51854945, Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.70530/L (ďalej len „Predávajúci“), vydáva tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“) v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Účelom tohto Reklamačného poriadku je informovať zákazníkov Predávajúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru dodávaného Predávajúcim svojim zákazníkom prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho na internetovej stránke www.zvieraciraj.sk, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 

1.

Všeobecné ustanovenia

1.1 Predávajúci je spoločnosť PC-CENTRUM s.r.o, so sídlom Mostová 2133, 034 01 Ružomberok, IČO:51854945,Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.70530/L. Predávajúci je dodávateľom v zmysle definície § 2 písm. e) Zákona o ochrane spotrebiteľa.

1.2

Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si ako spotrebiteľ v zmysle § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa zakúpila Tovar od Predávajúceho na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“) pre osobnú potrebu alebo pre potrebu svojej domácnosti a neuskutočňuje jeho ďalší predaj v rámci svojej podnikateľskej činnosti ako aj ďalšie osoby, ktoré majú právo uplatňovať nároky z vád tovaru podľa Občianskeho zákonníka a predpisov na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „Zákazník“).

1.3 Tovar je tovar (výrobky) dodávaný Predávajúcim svojim Zákazníkom na základe zadanej objednávky prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho na internetovej stránke www.zvieraciraj.sk.

 

2.

 

Podmienky reklamácie

 

2.1

Predmet reklamácie

 

Predmetom reklamácie podľa tohto Reklamačného poriadku môže byť Tovar zakúpený od Predávajúceho. Uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Zákazníkom pristupuje Zákazník k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku (pre moment vzniku Kúpnej zmluvy viď odsek 2.2 Všeobecných obchodných podmienok).

 

2.2

Záručné podmienky

2.2.1

Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi za to, že Tovar je bez chýb, že sa zhoduje s informáciami o Tovare uvedenými na internetovej stránke www.zvieraciraj.sk, a to o jeho vlastnostiach, účele a akosti.

2.2.2

Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy Tovaru spôsobené výrobnou vadou, a to najmä použitím nevhodného materiálu, nedodržaním technológie alebo nevhodnou technológiou, prípadne nevhodným konštrukčným riešením.

2.2.3

Záruka sa nevzťahuje najmä na:

  a) vady a poškodenia Tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením Tovaru alebo jeho opotrebením,
  b) vady a poškodenia Tovaru spôsobené znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania alebo nevhodnej údržby alebo ošetrovania,
  c) vady a poškodenia Tovaru spôsobené používaním Tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa Tovar bežne používa,
  d) vady a poškodenia Tovaru spôsobené v dôsledku živelnej udalosti,
  e) vady a poškodenia Tovaru spôsobené násilným poškodením Tovaru,
  f) vady a poškodenia Tovaru spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním zásad používania Tovaru,
  g) Tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba,
  h) vady a poškodenia Tovaru, o ktorých Zákazník pred prevzatím Tovaru vedel,
  i) vady a poškodenia Tovaru, ktoré si Zákazník spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené treťou osobou, alebo ktoré boli spôsobené iným nesprávnym zásahom.

 

2.3

 

Záručná doba

2.3.1

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré ma Tovar pri prevzatí Zákazníkom alebo ktoré sa prejavia v záručnej dobe. Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Zákazníkom.

2.3.2 Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení reklamovanej vady. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní Tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie Tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie Predávajúcim.
2.3.3 Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy Zákazník v záručnej lehote uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za vady a dňom, od ktorého si bol Zákazník povinný po skončení jeho opravy opravený Tovar prevziať.

2.3.4

V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba na Tovar dátumom prevzatia nového Tovaru, resp. dátumom, ktorý bol v protokole pre reklamáciu, resp. v inom relevantnom doklade o prevzatí reklamovaného Tovaru do opravy, dohodnutý ako deň prevzatia reklamovaného Tovaru po oprave, resp. v prípade skoršieho prevzatia, dňom prevzatia reklamovaného Tovaru po oprave. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

 

2.4

 

Miesto a spôsob pre uplatnenie reklamácie

2.4.1 Zákazník môže uplatniť reklamáciu písomne (avšak nie na dobierku), a to na adresu: PC-CENTRUM s.r.o., Mostová  2133, 034 01 Ružomberok. 
2.4.2 Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je Predávajúcemu doručený riadne vyplnený formulár na reklamáciu spolu s reklamovaným Tovarom, ktorý je kompletný, a dokladom o zaplatení kúpnej ceny Tovaru, a ak reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Reklamácii bránia všeobecné zásady hygieny reklamovaného Tovaru, ak reklamovaný Tovar predložený Zákazníkom nie je vyčistený, zbavený všetkých nečistôt alebo je inak hygienicky závadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť reklamáciu, ktorá nespĺňa podmienky podľa predchádzajúcej vety.
2.4.3 Za účelom splnenia povinnosti umiestnenia Reklamačného poriadku na viditeľnom mieste dostupnom Zákazníkovi podľa § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je tento Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho: www.zvieraciraj.sk.

 

2.5

 

Posúdenie reklamácie

2.5.1 Ihneď po uplatnení reklamácie je Predávajúci povinný posúdiť oprávnenosť reklamácie Tovaru a vydať Zákazníkovi potvrdenie o jej uplatnení.
2.5.2 Ak uplatní Zákazník reklamáciu riadnym spôsobom, je Predávajúci (alebo ním poverená osoba) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
2.5.3 Ak sa preverením reklamácie zistí, že reklamácia bola uplatnená riadnym spôsobom, včas, v záručnej dobe, Zákazník splní tiež ostatné podmienky vyžadované týmto Reklamačným poriadkom a reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá Predávajúci, má Zákazník práva uvedené v bode 2.6 tohto Reklamačného poriadku.

2.5.4

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovar za nový Tovar. Lehota sa nepovažuje za prekročenú, ak predĺženie tejto lehoty zavinil Zákazník tým, že ani na výzvu nepredložil včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné doklady alebo neposkytol súčinnosť na jej vybavenie alebo, pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme požiadal sám Zákazník.

 

2.6

 

Spôsoby vybavenia reklamácie Tovaru

2.6.1 Ak Zákazník uplatní reklamáciu Tovaru počas prvých 12 mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru Zákazníkom, Predávajúci môže túto reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledky odborného posúdenia reklamovaného Tovaru, Predávajúci nemôže od Zákazníka vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
2.6.2 Ak Zákazník uplatní reklamáciu Tovaru po 12 mesiacoch odo dňa prevzatia Tovaru Zákazníkom a Predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Zákazník zaslať reklamovaný Tovar na odborné posúdenie. Ak Zákazník zašle reklamovaný Tovar na odborné posúdenie osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Zákazník odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť u Predávajúceho znova; počas vykonávania odborného posúdenia reklamovaného Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný uhradiť Zákazníkovi do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
2.6.3 Odstrániteľné vady
  Ak je vada reklamovaného Tovaru odstrániteľná, má Zákazník nárok žiadať:
  a) bezplatnú opravu Tovaru, alebo
  b) výmenu Tovaru (jeho súčasti), len ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
2.6.4 Neodstrániteľné vady
  Ak je vada reklamovaného Tovaru neodstrániteľná a Zákazníkovi bráni v riadnom užívaní Tovaru, má Zákazník nárok na:
  a) výmenu Tovaru,
  b) odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí,
  c) primeranú zľavu z kúpnej ceny reklamovaného Tovaru, ktorú zaň zaplatil.
  Pri poskytovaní zľavy z kúpnej ceny za Tovar sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania reklamovaného Tovaru, dĺžku jeho užívania a možnosti jeho ďalšieho použitia.
2.6.5 Opakujúce sa vady
  Ak sa vada dá odstrániť, avšak Zákazník nemôže riadne užívať Tovar pre opätovné sa vyskytnutie tej istej vady po oprave alebo pre väčší počet vád, má Zákazník nárok na:
  a) výmenu Tovaru, alebo
  b) odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.
  O opätovné vyskytnutie vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom vád trpí Tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné samostatné vady.
2.6.6 V prípade oprávneného odstúpenia Zákazníka od Kúpnej zmluvy podľa odseku 2.6.4 písm. b) alebo 2.6.5 písm. b) tohto Reklamačného poriadku, vráti Predávajúci peniaze Zákazníkovi, a to predovšetkým prevodom na bankový účet určený Zákazníkom vedený bankou na území Slovenskej republiky.
2.6.7 Ak sa na Tovar nevzťahuje záruka a Zákazník sa dohodne s Predávajúcim na mimozáručnej oprave, Zákazník je povinný uhradiť cenu za vykonané práce a účelne vynaložené náklady aj v prípade, ak je Tovar neopraviteľný a bol mu vrátený bez vykonania opravy.
2.6.8 O vybavení reklamácie vydá Predávajúci písomný doklad v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v ktorom uvedie údaje o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, o spôsobe jej vybavenia, prípadne o prevedení prípadnej opravy a dobe jej trvania.

 

3.

 

Záverečné ustanovenia

3.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tento Reklamačný poriadok.
3.2 Na vzťahy neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.3

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. októbra 2013. Účinnosťou nového znenia Reklamačného poriadku stráca jeho predošlé znenie platnosť a účinnosť.

 
Zvieraciraj.sk je

obchod pre zvierata

,

zvieraci obchod

,

chovatelske potreby Banska Stiavnica

.