Chovatelske potreby

, raj pre vaše zvieratká ...

Obchodné podmienky

Spoločnosť Ing. Roman Hricišin - ITMedia, so sídlom Roľnícka 7, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 494 336, zapísaná v živnostenskom registri 680-18129 (ďalej len „Predávajúci“), vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“), ktoré upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a kupujúcim (zákazníkom) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom zásielkového predaja v zmysle zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

 

1.

Všeobecné ustanovenia

1.1 Predávajúci je spoločnosť Ing. Roman Hricišin - ITMedia, so sídlom so sídlom Roľnícka 7, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 494 336, zapísaná v živnostenskom registri 680-18129 (ďalej len „Predávajúci“). 
1.2 Zákazník je záujemca o tovar Predávajúceho (ďalej len „Zákazník“). 
1.3 Zásielkový predaj je zabezpečený na základe zadanej objednávky prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho na internetovej stránke www.zvieraciraj.sk (ďalej len „Internetový obchod/eshop“).
1.4

Tovarom Predávajúceho sa rozumejú všetky produkty ponúkané Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu/eshop-u (ďalej len „Tovar“).

1.5

Spoločnosť Ing. Roman Hricišin - ITMedia nie je platcom DPH.

 

2.

 

Elektronická objednávka Zákazníka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie požadovaných formulárov. Okamihom odoslania údajov prostredníctvom Objednať s povinnosťou platby a doručenia údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
2.2 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Zákazníkom vzniká odoslaním úplnej elektronickej objednávky zo strany Zákazníka a jej prijatím v systéme Predávajúceho (ďalej len „Kúpna zmluva“).
2.3 Predávajúci potvrdí e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v elektronickej objednávke) elektronickú objednávku Zákazníka s označením „potvrdenie objednávky“, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu a po overení dostupnosti objednaného Tovaru, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedošlo.
2.4  Zákazník je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Zákazník povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
2.5  Predávajúci je oprávnený elektronické objednávky uskutočnené prostredníctvom Internetového obchodu/eshop-u overiť telefonicky, zároveň je oprávnený overiť totožnosť Zákazníka.
2.6 Predávajúci nezaručuje, že objednaný Tovar je v dobe elektronickej objednávky na sklade. Predávajúci o tejto skutočnosti Zákazníka upozorní e-mailovou správou.
2.7 Predávajúci je oprávnený obmedziť možnosť objednania Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu/eshop-u určením maximálneho počtu kusov Tovaru, ktoré je Zákazník oprávnený odobrať.
2.8 Zákazník má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho a to v lehote 60 minút po doručení e-mailovej správy Predávajúceho potvrdzujúcej elektronickú objednávku Zákazníka, a to prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Po uvedenom čase len na základe vzájomnej dohody medzi Zákazníkom a Predávajúcim.
2.9 Predávajúci si vyhradzuje právo bez náhrady stornovať elektronickú objednávku Zákazníka alebo jej príslušnú časť najmä v týchto prípadoch:
  a) Zákazník nesplní podmienky pre objednanie Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu/eshop-u,
  b) elektronickú objednávku Zákazníka nebolo možné potvrdiť, najmä v dôsledku chybných kontaktných údajov uvedených Zákazníkom,
  c)  v prípade spôsobu platby PLATBA VOPRED, ak Zákazník nevykoná úhradu za objednaný Tovar na účet Predávajúceho do 10-tich pracovných dní,
  d)  po neúspešnom pokuse o doručenie Tovaru Zákazníkovi na adresu pre doručenie zadanú v elektronickej objednávke.
  e) v prípade ak bola v internetovom obchode uvedená nesprávna cena, teda v prípadoch keď ide o evidentnú chybu eshopu /zľava ktorá nie je reálna, nulová suma za tovar, .../
2.10 Odoslaním objednávky Zákazník ďalej záväzne potvrdzuje, že si v dohodnutom termíne tovar odoberie. V prípade, ak si Zákazník neprevezme objednaný tovar (ani na to vopred Predávajúceho neupozorní), vyhradzuje si Predávajúci právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, a prípadne aj fakturovať Zákazníkovi paušálne náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky (tzv. storno-poplatok) vo výške 20% z jeho ceny. Zákazník má právo zrušiť objednávku emailovou poštou na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ešte pred dodaním tovaru a uplynutím príslušnej dodacej lehoty má Zákazník právo zrušiť objednávku s tým, že Predávajúci má právo fakturovať Zákazníkovi paušálne náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky (tzv. storno-poplatok) vo výške 20% z jeho ceny. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Zákazníka, ktorý je pri nákupe tovaru spotrebiteľom, odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.
2.11  Ak sa Tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila kúpna cena určená dodávateľom Tovaru, bude Predávajúci bezodkladne kontaktovať Zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak sa Predávajúci so Zákazníkom nedohodnú, Predávajúci má právo bez náhrady stornovať elektronickú objednávku Zákazníka alebo jej príslušnú časť.
2.12  Predávajúci potvrdí storno elektronickej objednávky podľa odseku 2.8, 2.9 alebo 2.10 týchto Podmienok Zákazníkovi e-mailovou správou.

 

3.

 

Dodacie podmienky

3.1 Predávajúci sa zaväzuje Zákazníkovi dodať správny druh a množstvo Tovaru za kúpnu cenu, ako bolo uvedené v čase elektronickej objednávky Zákazníka.
3.2 Predávajúci realizuje predaj prostredníctvom Internetového obchodu/eshop-u výhradne na území Slovenskej republiky.
3.3

Náklady spojené s doručením Tovaru znáša Predávajúci pri objednávke nad 70 Eur a ak celková hmotnosť objednávky nepresiahne hmnotnosť 15kg. Inak si náklady na doručenie účtuje Predávajúci podľa cenníka nižšie :

KURIÉR DHL:

  • do 50kg = 3,80€
3.4 Náklady spojené s balným si Predávajúci neúčtuje, ak je Tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu Tovaru pri preprave. 
3.5 Na želanie Zákazníka Predávajúci zabalí Tovar darčekovým spôsobom. V takomto prípade si Predávajúci účtuje balné vo výške 5 Eur.
3.6 Tovar expeduje kuriérska spoločnosť Predávajúceho alebo Slovenská pošta v pracovné dni. Predávajúci zasiela Tovar Zákazníkovi kuriérskou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou do 24 hodín odo dňa:
  a) odoslania e-mailovej správy Predávajúceho potvrdzujúcej elektronickú objednávku Zákazníka, ak si Zákazník zvolí spôsob platby: PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU,
  b) uhradení a pripísaní celej sumy kúpnej ceny za Tovar uvedenej v elektronickej objednávke na účet Predávajúceho, ak si Zákazník zvolí spôsob platby: PLATBA VOPRED.
3.7 Predávajúci doručí Zákazníkovi Tovar na adresu pre doručenie zadanú Zákazníkom v elektronickej objednávke.
3.8 Predávajúci doručuje Tovar Zákazníkovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo slovenskej pošty do 3 pracovných dní odo dňa jeho expedovania.
3.9 Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu doručenia Tovaru, najmä v prípade, ak sa nenachádza na jeho sklade, o čom Predávajúci bezodkladne informuje Zákazníka prostredníctvom e-mailovej správy.
3.10 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zavinené kuriérskou spoločnosťou, za oneskorené dodanie zavinené nesprávne adresu zadanú Zákazníkom. Predávajúci tiež nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie Tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku akýchkoľvek nepredvídateľných prekážok.
3.11 Zákazník sa zaväzuje prevziať si objednaný Tovar a skontrolovať neporušenosť jeho obalu.

 

4.

 

Zaplatenie kúpnej ceny za Tovar

4.1 Zákazník je povinný zaplatiť za objednaný Tovar Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania úplnej elektronickej objednávky.
4.2 Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Zákazník je oprávnený využiť jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  a) PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: pri tomto spôsobe platby Zákazník uhrádza celú sumu kúpnej ceny za Tovar uvedenú v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi alebo pracovníkovi Slovenskej pošty,
  b) PLATBA VOPRED: pri tomto spôsobe platby je Zákazníkovi zaslaný Tovar až po uhradení a pripísaní celej sumy kúpnej ceny za Tovar uvedenú v elektronickej objednávke na účet Predávajúceho. Ako variabilný symbol Zákazník použije číslo svojej elektronickej objednávky.
  c) SPOROPAY - možnosť pre zákazníkov s bankovým účtom v Slovenskej sporiteľni. Platby je vykonaná prostredníctvom Internet Bankingu Slovenskej Sporiteľne.
4.3 Pokiaľ si zákazník zvolí platbu na DOBIERKU a neprevezme si zásielku a tá bude vrátená predávajúcemu, predávajúcemu vzniká nárok 

 

5.

 

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

5.1 Zákazník má právo písomne odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru. 
5.2 Oznámenie Zákazníka o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie podľa odseku 5.1 týchto Podmienok a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený Tovar v pôvodnom stave, v originálnom obale, nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania, musí byť kompletný a musí byť spolu s ním vrátená faktúra a ďalšie prípadné dokumenty dodané spolu s Tovarom. Tovar vrátený späť na dobierku neprijímame.
5.3 Zákazník môže, ale nemusí uviesť dôvod odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
5.4 Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa týchto Podmienok sa týka len Zákazníka, ktorý je fyzickou osobou a Tovar mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
5.5 Ak bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy vykonané v rozpore s týmito Podmienkami, považuje sa takéto odstúpenie za neplatné.
5.6 Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša kupujúci okrem prípadu ak sa jedná o oprávnenú reklamáciu tavaru.
5.7 Predávajúci vráti uhradenú kúpnu cenu Tovaru po splnení podmienok vyplývajúcich z týchto Podmienok, a to prevodom na bankový účet určený Zákazníkom vedený bankou na území Slovenskej republiky.

 

6.

 

Ochrana osobných údajov

6.1 Zákazník súhlasí s tým, aby Predávajúci spracovával jeho osobné údaje poskytnuté Zákazníkom v súvislosti s objednávaním Tovaru, a to za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky Tovaru, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Predávajúcim a Zákazníkom.
6.2 Vyplnením a zaslaním svojej registrácie, resp. jednorazovým prihlásením v zmysle pokynov Predávajúceho, dáva Zákazník svoj výslovný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov Predávajúcim v rozsahu registračných údajov, resp. údajov potrebných pre jednorazové prihlásenie, za účelom poskytovania informácií o Tovare, akciách a ďalších aktivitách Predávajúceho. Tento súhlas je Zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho. Ďalšie práva Zákazníka sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
6.3 Zákazník prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.

 

7.

 

Záverečné ustanovenia

7.1 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Podmienky.
7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť podmienky poskytovania Internetového obchodu/eshop-u, obmedziť alebo dočasne či trvale zamedziť poskytovanie Internetového obchodu/eshop-u.
7.3 Na vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
7.4 Reklamácie Tovaru sa vybavujú v súlade s Reklamačným poriadkom Predávajúceho, ktorý je zverejnený na internetovej adrese www.zvieraciraj.sk a príslušnými právnymi predpismi.
7.5 Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. októbra 2013. Účinnosťou nového znenia Podmienok stráca ich predošlé znenie platnosť a účinnosť. Posledná aktualizácia 13.6 2014 .
Zvieraciraj.sk je

obchod pre zvierata

,

zvieraci obchod

,

chovatelske potreby Banska Stiavnica

.